Information om behandling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

Vores indsamling af data

I forbindelse med varetagelsen af begravelsen/bisættelsen vil bedemanden behandle visse oplysninger om dig og om afdøde. Disse dokumenter opbevares på en digital sag på NemBedemand-system og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra dig, og der kan under behandlingen af varetagelsen af begravelsen/bisættelsen komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra Kirkeministeriet, Udbetaling Danmark, CPR, sygeforsikringen “danmark” og fagforeninger som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger som navn og adresse. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om helbredsforhold. Oplysningerne kan vedrøre dig som anmelder, afdøde eller andre personer, som f.eks. afdødes ægtefælle eller andre efterladte.

Dataansvarlig

Bedemanden er dataansvarlig for oplysninger, som vi modtager til brug for varetagelsen af begravelsen/bisættelsen af afdøde. Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktoplysninger er:

 Jacob Olsens Begravelsesforretning
 CVR: 32372074
 Ejbyvej 82, A
 4623 Lille Skensved
 Tlf: 20280087

Formål og grundlag

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne varetage begravelsen/bisættelsen af afdøde eller i forbindelse med opbevaringen af “Min Sidste Vilje” i henhold til dine ønsker.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra a, f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at varetage begravelsen/bisættelsen af afdøde, (2) for at varetage vores afdødes eller dennes efterladtes legitime/berettigede interesser, (3) for at opbevare “Min Sidste Vilje” eller (4) for at opfylde en retlig forpligtelse. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.

Videregivelse mv.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, ATP, blomsterhandlere, stenhuggere og andre leverandører der engageres i forbindelse med afholdelse af højtigligheden. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi personlige oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge nødvendige it-systemer, f.eks. NemBedemand systemet.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 5 år efter sagens afslutning.

De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

 • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,
 • ret til at få urigtige oplysninger rettet,
 • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige
 • generelle sletning,
 • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring
 • – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres
 • gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
 • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
 • oplysningerne, og
 • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og
 • maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret den 25. maj 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.